ربات استخر شور
کارکرد این ربات خیلی ساده است کافی است این ربات را داخل استخر بیاندازید ربات استخر شمارا پاک کرده و آلودگی های ریز و درشت را از استخر شما می گیرد .
ربات استخر شور
ربات استخر شور